HERE YOU CAN SEE A LOT- ARTIST SHEFQET AVDUSH EMINI

This photo is from International Art Symposium in Slovakia

Gepubliceerd op 6 jan. 2015

Product: AYNUR IŞIKTAŞ
From İstanbul - TURKEI
Music by Vanessa Mae

1hs5.gif        ss151.gif 

Agim Mehmeti eshte djali i dajes time. Jemi rrite se bashku si femije ))

Artist Shefqet Avdush Emini

Remzi Limani: Artisti me vlera të dëshmuara krijuese
01.12, 2010


Krijuesi ynë respektiv, Shefqet Emini, i cili tashmë vepron dhe jeton në Holandë - nuk është artist i rastit, por, në fakt, ai është një prej artistëve të kultivuar dhe i formuar si duhet, ngase, rrugëtimi i tij drejt botës së artit të vërtetë ishte një udhëtim studioz, i ngritur mbi themelet e mirëfillta dhe bazat e shëndosha për të krijuar një art të pranueshëm dhe të arrirë në të gjitha pikëpamjet…


Jo rastësisht, Shefqet Eminin e njoha viteve të tetëdhjeta, atëbotë kur ishte student i Akademisë së Arteve në Universitetin e Prishtinës. Që nga ajo kohë, krijuesi ynë, Emini, nga dashuria për të bukurën, me xhelozi prej artisti, ishte i pasionuar në fushën e pikturës, saktësisht në portretin figurativ; duke e fokusuar atë në plan të parë. Pra, formulimet figurative - studioze ndër më të ndryshmet në shumë fusha të arteve figurative deri te skulptura e në veçanti të portretit artistik, Shefqeti bëri shumë hapa për të arrutur aty ku eshtë sot.


Në fillim të karrierës së tij, ai e kultivonte portretin tradicional, ku vlerat artistike dhe figurative ishin në suazat dhe normat akademike. Mirëpo, krijuesi në fjalë, me punën e tij studioze dhe të pandërprerë - sikur donte të kalonte nëpër të gjitha fazat për të arritur deri tek mjeshtëria dhe përsosuria artistike në profesionin e tij. Në formulimet e tija paraprake në fushën e portretit, në telajo kryesisht dominonin imazhet e modeleve të përzgjedhura, të cilat në sfondin i pikturës inkorporoheshin me një prapavi të rëndomt… Në këtë kontekst, z. Emini, filloi të hulumtoj dhe materializoj edhe hapësirën e një tërësie figurative duke e begatuar sfondin e portreteve me gamën e të mbylltës së bashku me dritëhijet e shprehura me të cilat vepra e tij natyrshëm mori edhe një dimension duke u veshur me të duhurën artistike dhe vlerat e një qasjeje figurative Rembrantiane.


Pra, krijuesi ynë respektiv, Shefqet Emini, i cili tashmë vepron dhe jeton në Holandë - nuk është artist i rastit, por, në fakt, ai është një prej artistëve të kultivuar dhe i formuar si duhet, ngase, rrugëtimi i tij drejt botës së artit të vërtetë ishte një udhëtim studioz, i ngritur mbi themelet e mirëfillta dhe bazat e shëndosha për të krijuar një art të pranueshëm dhe të arrirë në të gjitha pikëpamjet… Pra, faza e tashme e krijimtarisë së tij, pa asnjë dyshim, me të drejtë mund të quhet krijimtari artistikisht e pjekur dhe e kultivuar si duhet. Portretet të cilët tani Shefqeti i krijon me pasion dhe mjeshtëri prej artisti, bëjnë pjesë në kultivimin dhe paraqitjen e imazheve nga të gjitha shtresat shoqërore, gjinishë dhe moshave të ndryshme. Nga këto shtjellime dhe studime figurative, ai nxjerrë në pah momentin psikologjik dhe social të njeriut dhe kohës së tij - si element kryesor dhe i rëndësishëm për të zbuluar dhe prekur shpirtin e individit të paraqitur në veprat e tij. Tani, qasja e formulimeve artistike dhe të shprehurit figurativ në veprat e Shefqetit, në vetvete ngërthejnë frymën ekspresive, të një guximi dhe fuqie krijuese e cila na dëshmon dorën e sigurtë prej një artistiti të merituar.
Koloriti i begatë, me nuancat e ndezura që nga e kuqja, e kaltra, e verdha, okeri por edhe e zeza dhe paleta e përpunuar e toneve të ngrohta, veprën e artistit e fuqizojnë dhe estetikisht e bëjnë të kapshme për mendjen dhe syrin e çdo individi. Së këndejmi, Shefqet Emini, me të njejtën frymë i qaset edhe peizaxhit dhe vizatimit ekspresiv duke e dëshmuar kontinuitetin e një gjuhe dhe shprehje figurate të një arti modern. Ai dhe vepra e tij në ekspozitat kolektive si dhe ato personale u prezantuan në shumë galeri të njohura gjithandej botës së qytetëruar. Ai ekspozoi në: Suedi, Danimarkë, Austri, Norvegji, Gjermani, Itali, Angli, Spanjë, Portugali, Egjipt, Kinë, Turqi, Francë, Belgjikë, Rumani, Maqedoni, Kroaci, Bosnje, Kosovë dhe Shqipëri. Dhe, më në fund, duhet të themi se Shefqet Emini, tashmë është një artist i cili posedon dhe
flet me gjuhën e tij figurative të një fryme ndryshe nga të tjerët dhe nga e kaluara e tij dhe koha kur u njohëm me të.


Biografia: Shefqet Avdush Emini (1957), i lindur në Davidovc të Kosovës. Shkollën Fillore dhe atë të mesmen i mbaroi në vendlindje. Më pastaj u diplomua në Akademinë e Arteve (Dega e pikturës) në Universitetin e Prishtinës. Pas mbarimit të studimeve, fillimisht punoi si arsimtar i artit figurativ në shkollën e mesme të qytezës, Shtime dhe në shkollën e mesme të qytetit Ferizaj. Tani, mbi dhjetë vite jeton dhe vepron në Holandë, duke u marrë aktivisht me artet figurative si artist i dëshmuar dhe i pranuar nga komuniteti artistikdhe publiku i gjërë i shtetit të Holandës. Gjatë qëndrimit të tij në shtetin e luleve, ai pati një numër të konsiderueshëm të ekspozitave personale si dhe ato kolektive në shumë shtete dhe galeri të njohura botërore. Po ashtu, për punën e tij krijuese. Shefqeti u shpërblye me çmime dhe mirënjohje nga asociacione të ndrushme kulturore dhe artistike nga vende të ndryshme.


Artisti Shefqet Emini


Shefqet Emini, është anëtarë i disa galerive, fondacioneve dhe asociacioneve artistike siç janë:

President i Fondacionit “Zef Kolombi”Ferizaj

Anëtarë i Shoqatës së Artistëve Figuratvë të Kosovës

AIDA, 1994

Foundation Art Centre, 2003

Foundation Symboise Sittard, 2003

RKD, 2002

Gallery Tornby, Denmark, 2010

Apeiron Art Plus Gallery, Istanbull, 2010

Review from Patimat Guseynova Sharuhanova artist. Russia, Dagestan 21-3-2015

This review is translate with google

Is not the creator who is able to give life ....

Acrylic painting on cnvas

Size: 116 x 200

Year: 2013

Acrylic painting on cnvas

Size: 116 x 200

Year: 2013

Strolling through the expanses of the Internet, I came across a magnificent Dutch expressionist Shefqet Avdush Emini. Later, I was fortunate to get to know him and work for international ART-symposia.

 Expression in color, line, and at the same time, a sense of proportion and harmony - it works like live his own life. They are not designed to ensure that like it or bribe, they are not cloying and not decorative, not cold and dead. It stops swaying life and fascinates the viewer. Bright, contrast, at first glance filled holiday, they both carry the drama.

Amazingly thin ratio of proportions, colors, tones indicate the presence of basic academic knowledge, which release the artist from the fear of doing something wrong. And it gives the artist the right to be fluent in line, that first catches the eye in its schedule.

 This professional immediacy just felt in every movement of the hand, or rather, in each span baggy fleyts through which it enters into an implicit contract with the painting, in a hot working process and forget about the outside world. This is the time of the soul's ascent of the mind, breaking down the barriers of fear giving birth to the best results.

Looking at how the Shefqet Avdush Emini, it may seem that he just casually sprays paint on canvas, but then where do these whimsical abstract and, at the same time, it is figurative landscapes, which are read hot summer field cool water bays or just the state of nature, and subtle sensual images of women with bottomless deep eyes, radiating the whole fate. He portrays them as if he had lived a life with them. Women who portrays  Shefqet  Avdush Emini, always seductive and romantic.

Shefqet - King color palette it is independent from the experience of others, he is dictating its terms, taming the colors with each other, for example, he uses the royal blue on the cheek covered with a thin veil of pink blush, making face to glow from within and thus throwing a challenge to all academic canons . Complex tone, turning into an open net color. Heavy rough texture, flowing silk in soft covering, the former once, rough canvas soft gloss, etc. - So he breaks all the rules of representation, it is, it is free and it is his main horse!

 His work is not so much intriguing topics as pulsating rhythms, a lot of energy, arousing an emotional response from the viewer. And because it stops people passing by, gathering crowd near him, organizing thereby unscheduled performance. Regardless of the format, the quality of the material of the outer atmosphere, it comes out the winner of this game, creating a new life on the canvas, missed through the filter of his own soul.

This artist can talk endlessly, but better than any words say it works. They can be seen on almost all the photographs of contemporary international accounting ART symposia. He conducts master classes in different countries, and artists from all over the world come to him to catch his life-affirming, bright and light-filled art. Generously sharing ability, he is not afraid of competition, leaving nothing for the soul as well as confidence in themselves and in their abilities, who gave him to his mother's milk.

http://www.shefqet.com/

http://kunstwereldwijdnetwerk.nl/.../shefqet-avdush-emini-bio...

http://shefqetavdushemini.123website.nl/

http://shefqetemini.beep.com/cv.htm

Patimat  Guseynova Sharuhanova artist. Russia, Dagestan.

Acrylic painting on cnvas

Drawing

Не тот ли творец, кто способен вдохнуть жизнь ….

Прогуливаясь по интернет просторам, я наткнулась на великолепного голландского экспрессиониста Shefqet Avdush Emini.  Позже, мне посчастливилось познакомиться с ним и работать на интернациональных ART-симпозиумах.

 Экспрессия в цвете, в линии и, в тоже время, чувство меры и гармонии – его работы будто живут своею собственной жизнью. Они не рассчитаны на то, чтобы нравится или подкупать, они не приторны и не декоративны, не холодны и не мертвы. Именно колыхание жизни останавливает и завораживает зрителя. Яркие, контрастные, на первый взгляд наполненные праздником, они одновременно несут в себе драму.

  Удивительно тонкие соотношения пропорций, цветов, тонов говорят о наличии фундаментальных академических знаний, которые высвобождают художника от боязни сделать что-то неправильно. И это дает право художнику владеть свободно линией, что первым бросается в глаза в его графике.

 Эта профессиональная непосредственность так же чувствуется в каждом движении кисти, а точнее, в каждом размахе широченного флейца, через который он входит в негласный договор с живописью, в жарком рабочем процессе, забывая о внешнем мире. Таков момент восхождения души над разумом, ломая преграды страха рождающий лучшие плоды.

Глядя  на то как работает Shefqet Avdush Emini, может показаться, что он просто разбрызгивает небрежно краску по холстам, но откуда тогда берутся эти причудливые абстрактные и, в тоже время, вполне фигуративные пейзажи, на которых считываются жаркие летние поля, прохладные водные заливы или просто состояния природы, и тонкие чувственные образы женщин с бездонно-глубокими глазами, излучающими целые судьбы. Он изображает их так, как будто бы прожил жизнь вместе с ними. Женщины, которых изображает Shefqet Avdush Emini, всегда обольстительны и романтичны.

Shefqet - король цвета, его палитра независима от чужого опыта, он диктует свои условия, усмиряя цвета между собой, так, например, он использует кобальтовый синий на щеке  покрытой пеленой тонкого розового румянца, заставляя светиться лицо изнутри и тем самым  кидая вызов всем академическим канонам. Сложные тона, переходящие в чистый открытый цвет. Тяжелые грубые фактуры, перетекающие в шелковую нежность, покрывая, бывший когда-то, шероховатый холст мягким глянцем и т.д. - таким образом, он ломает все представления о правилах, он вне, он свободен и это его главный конь!

ü  Его работы интригуют не столько тематикой, сколько пульсирующими ритмами, огромным зарядом энергии, возбуждающим эмоциональный отклик у зрителя. И потому, он останавливает проходящих мимо людей, собирая толпы возле себя, организуя тем самым внеплановый перформанс. Независимо от формата, качества материала, внешней атмосферы, он выходит из этой игры победителем, создавая новую жизнь на холсте, пропущенную сквозь фильтры своей собственной души.

Об этом художнике можно говорить бесконечно, но лучше любого слова скажут его произведения. Их можно увидеть почти на всех отчетных фотографиях современных интернациональных АRT симпозиумов. Он проводит мастер-классы в разных странах, и художники со всего мира приезжают к нему, чтобы заразится его жизнеутверждающим, ярким и наполненным светом искусством. Щедро делясь умением, он не боится конкуренции, не оставляя ничего за душой, так как уверен в себе и в своих способностях, которые передались ему с молоком матери.  

http://www.shefqet.com/

http://kunstwereldwijdnetwerk.nl/…/shefqet-avdush-emini-bio…
http://shefqetavdushemini.123website.nl/
http://shefqetemini.beep.com/cv.htm

Обзор от Патимат Гусейнова Sharuhanova художника. Россия, Дагестан 21-3-2015

Website: http://patimat-guseynova-sarukhanova.webnode.nl/

                  http://maicho72.wix.com/patimat#!review-2015/c1cf5


 


ر الأخ بار

ال رئ ي س ية . 1
ف نون . 2
ال هول ندي إي م ني.. ي لهو ث م ي ب يع ل وح ته ب 01 آلاف ي ورو . 3

آلاف 10 الهول ندي إي م ني.. ي لهو ث م ي ب يع ل وح ته ب 
ي ورو
ي ا سر ج ع ي صة
18:52 -ال ثلاث اء، 5 ماي و 5102
ةدهاشم 949
ل و شاهدت إي م ني وهو ي ر سم، ل ن ت ش عر مط ل قا أن ش ي ئا س يخرج من
هذا ال ف نان.
حال ة من ال ل عب وال ع فوي ة ال م توا ص لة، ي تحرك ي م ي نا وي سارا،
ي خطو ف وق ال لوحة أح يان ا، ي لمس ب فر شات ه ال لوحة، ث م ي دور
حول ها ك أن ه ي بحث عن مدخل جدي د، مصارع ث يران أمام ال لوحة أو
راق ص ب ال يه، ي عام لها ب رق ه شدي دة، ي تحرك ب قوه ل كن ب رق ه،
وي ضع ل م سات ه ال ب س يطة.
ي

ي ؤمن إي م ني أن ال ر سم هو حال ة ت ع ب ير ق وي وع ن يف وم فاجئ، ي جب
ا ب سرعة )هكذا ت ك لم م عي(، أمض ي نا أي ام نا ن ر سم سوي ا ت وظ ي فه
ج ن با إل ى ج نب، ف نان ل ط يف وهادئ ال ط بع، ع ن يف جدا مع ال خامات
والأل وان، ل كن ح ي نما ي م سك ل وح ته ي عود ل ط ي فا، غال با ما ت ش عر
أن ك ت قف أمام ط فل ي لهو

ك إن ك ت سمع ف ي فال دي أو ب تهوف ن وهو ي ر سم، ي س كب الأل وان
ب ع فوي ة إل ى حد الإهمال، ث م ي تركها ت جف وي عود ل ها مجددا، ل يخرج
م نها ل وحة عظ يمة

ث قاف ته ال ف ن ية ال عال ية وا ضحة ف ي ل وحات ه، ف نان زار مصر
مرت ين ف قط، وق ع ب غرامها، وق رر أن ي ر سم ال وجوه ال م صري ه،
ت باع ل وح ته ب 01 آلاف ي ورو، وي س تط يع أن ي ر سم 5 ل وحات ف ي
ال يوم ال واحد

ن عجب جدا أعمال ه، ل ك نها لا ت عج به هو، ك ث يرا ما أن هى ر سمة ث م أعاد
طلاؤها وب دأ من جدي د.

ف نان ل وحات ت ش ك يل ر سم ش ف قت هول ندي إي م ني1hs5.gif        ss151.gif 


Views: 81

Add a Comment

You need to be a member of L'Agenzia di Arte to add comments!

Join L'Agenzia di Arte

© 2022   Created by Francisco Urbano.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

hit counter